การจัดการสิ่งแวดล้อม


ENVIRONMENTAL INITIATIVES

กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ นับเป็นสถานที่พักประเภทโรงแรมเพื่อการประชุมและสัมมนาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองทั้งมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2000) และมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

ใบรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมาย อาทิเช่น Award of Excellent Service (2000) จาก Thailand Incentive & Convention Association, Best Resort Accommodation (2002) จาก Tourism Authority of Thailand และรางวัล Best Resort Asia/Pacific จาก Travel Trade Gazette (Asia) & Pacific Asia Travel Association ที่ได้รับต่อเนื่องกันมาถึง 8 ปี ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านบริการที่เป็นเลิศ

กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟได้มีการพัฒนา และปรับปรุงนโยบายต่างๆของโรงแรม รวมทั้งพัฒนาด้านบริการ และการมีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการด้านคุณภาพถูกนำไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงทำให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านการจัดการคุณภาพมากมาย รวมถึง ใบรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2000)

คุณ ประยูร โตสงวน ผู้จัดการทั่วไป ของ บริษัท RW TUV (Thailand) มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ (ISO: 9001:2000) อันทรงเกียรติ ให้แก่ คุณ พงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งในขณะนั้นมาร่วมงานพิธีมอบรางวัลนี้ด้วย

"เรามีความยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งด้านบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตามแนวทาง และนโยบายของ RW TUV ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้า และหุ้นส่วนธุรกิจ จะได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด กล่าวโดย คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO: 9001:2000 เป็นระบบมาตรฐานสากล ที่พัฒนาโดยองค์กรมาตรฐานสากล (ISO : International Standards Organization) และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีจุดประสงค์เพื่อให้บริษัท หรือองค์กร มีระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเป้าหมายคือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทหรือองค์กรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใบรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟผ่านการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI : Management System Certification Institute of Thailand) ต่อเนื่องอีก 3 ปี อนึ่ง กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยเป็นสถานที่พักตากอากาศประเภทรีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ISO 14001 เป็นประกาศนียบัตร ที่มอบให้กับบริษัท หรือองค์กรที่ ปฏิบัติตามนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ นับเป็นกลุ่มแรกๆในพัทยาที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปีพ.ศ. 2516 เราได้มีการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียของตนเองเป็นแห่งแรกในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก

กิจกรรมอื่นๆในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ มีดังต่อไปนี้ :

  • อบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • จัดระบบการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
  • รณรงค์พนักงานและแขกผู้เข้าพักในเรื่องของการประหยัดน้ำและพลังงาน
  • ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • จัดตั้งคณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อกำหนดแนวทาง และปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรม
  • เก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาดของโรงแรมเป็นประจำ
  • เป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจาก ใบรับรอง มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่ได้รับแล้ว กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ยังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ "สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น" (Environmental Impact Assessment: EIA Monitoring Award) จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรางวัลสถานที่พักตากอากาศยอดเยี่ยม (ภาคตะวันออก) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังได้รับรางวัล 'Most Environmentally Aware Hotel' ที่ได้รับจาก Thailand Traveller Magazine เมื่อ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539 รวมทั้งรางวัลด้านมาตรการการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นอื่นๆอีกมากมาย

กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ มีการปรับปรุง พัฒนา และมีการเพิ่มนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงาน และผู้บริหารทุกระดับ มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการดำเนินโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น มีโรงงานบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเอง โดยนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนี้มาใช้รดต้นไม้ในสวนของโรงแรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) หรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการทำสวนของโรงแรม นอกเหนือจากกิจกรรมภายใน กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ยังมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมต่างๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมทุกเดือน อาทิเช่น ทำความสะอาดชายหาด และตามเกาะต่างๆในบริเวณใกล้เคียง

โครงการสีเขียว (Green Programme)

กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ มีความมุ่งมั่น และให้การสนับสนุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมแห่งแรกบนชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีโรงงานบำบัดน้ำเสียของตนเอง และเป็นโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดต้นไม้ในสวน รวมถึงใช้ในระบบสุขาภิบาลในอาคารโรงแรม การนำขยะหรือวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) การปลูกต้นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ การรณรงค์ให้พนักงาน และแขกผู้เข้าพักช่วยลดการใช้พลังงาน และการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมการทำความสะอาดชายหาดและถนน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่างๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ และการสนับสนุนของผู้บริหาร ข้อกำหนดและแนวทางของนโยบาย (Policy Guidelines) ได้รับการบันทึกไม่เพียงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากประทับอยู่ในจิตใจของพนักงาน รอยัล คลิฟทุกคนด้วย นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMC: Environment Management Committee) ที่คัดเลือกมาจากคณะผู้บริหารของโรงแรม เพื่อควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด

จากความร่วมมือเป็นอย่างดีของแขกผู้เข้าพัก และพนักงานทุกระดับในเรื่องของการลดการใช้พลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549ทำให้โรงแรมประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 3.87 กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมงหรือ 4.47% ลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 0.11 ลูกบาศก์เมตร หรือ 5.55% และลดปริมาณการใช้น้ำมันได้ถึง 0.38 ลิตร ต่อห้องพัก หรือ 7.37%

ด้วยความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับและได้มาซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติ คือ ใบรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เลขที่ EMS 0301/114 จาก สถาบันสิ่งแวดล้อม / สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงแรมในปี พ.ศ. 2516 กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วมากมาย กว่า 95 รางวัล จากองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น EIA Monitoring Award จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA : Environmental Impact Assessment) ติดต่อกันถึง 4 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2543, 2545, 2547 และ 2549 เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งจัดมอบให้ทุกๆสองปี คือ รางวัล Kuoni Green Planet Award ในปี พ.ศ. 2548 และ 2550 ตามลำดับ จาก สถาบันท่องเที่ยว Kuoni (Kuoni Travel) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ เป็นโรงแรมแห่งเดียวในทวีปเอเชีย ที่ได้รับรางวัลและยกย่องให้อยู่ในหอเกียรติยศแห่งการท่องเที่ยว “TTG Travel Hall of Fame” จากนิตยสารการท่องเที่ยว TTG Travel Trade Gazette เอเชีย

Latest Event

 

 

Chosen for its amazing all-encompassing facilities and exceptional services, the Royal Cliff Hotels Group and Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH)

อ่านต่อ

เริ่มต้นอีเว้นท์ของคุณที่นี่

โทร:(+66) 38 250421 Email: mice@royalcliff.com

รับจดหมายข่าวฟรีของเรา

สำหรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจับรางวัลต่างๆ